Texte

(aus: H.C. Artmann, Sämtliche Gedichte, 4. Auflage, Salzburg/Wien 2011, S. 170f., S. 205f. und S. 169f.)

 

I. Aum eaxtn is s ma r one dia

aum eaxtn is s ma r one dia
um fire in da frua
waun d easchtn aumschln schrein

i bring ka aug ned zua
en dera weißn frua
waun s fire schlogt
und ole aumschln schrein

i kent ma s heazz ausreißn
um fire in da frua
und auf de gossn schmeißn
waun d aumschln schrein

en suma en da frua
alanech
one dia
und d aumschln schrein

en suma en da frua
waun d aumschln schrein
und de sun hinta da donau
frischqoschna r aufschdeigt ..

alanech
one dia
en dera weißn frua ...

 

 

II. windradal

kauft s ma r a windradal
und dazz ma s auf s grob
das e s hea wia s schnuad
und suad
en meazz und abrüü
das e s hea wia de luft is
en da zeid noch mein dod ..

waun e daun a r engl wia
woxn ma gleich weiße fligaln
aus mein gatschechn hemt ..
waun e owa r a deifö wia
kuman ma rode schwingaln
aus meina assfaltanan haud!

daun fliag e wia r a schotn

und i fliag wia r a schotn
aus n meazz en abrüü en abrüü
aus n abrüü en mei en mei
aus n mei en june en june
aus n june en jule en jule
aus n jule en august en august

sebtemba sebtemba sebtemba

und kana wiad me seng
und kana wiad me hean
und nimaund wiad song:
duat fliagta grod fabei ..!

sebtemba oktoba nofemba

owa gschbian weat s me ole:
(du und du und du aa ..)
jenochdem wos e bin:
a r engal fola gadsch -
oda r a deifö foi assfalt ...

 

 

III. Hosd as ned kead

hosd as ned kead
mei schdimm en da nocht
mei schdimm aus de bam
aus d ladean aus de blaln
aus de dred aus n gros ..?

hosd as ned kead
mei schdimm en da nocht
wia s wia r a schdandal
aun dei fensta gitscht?
mei schdimm en da nocht
waun s d grod zua hosd?

hosd as ned kead
mei schdimm en da nocht
wia s wia r a binan
iwa dein bet sumd?
mei schdimm en da nocht
waun s d grod offm hosd?

hosd no nii en da nocht
mei schdimm kead
wia s ima r und ima
one aufzhean
dein nauman sogt ...?